logo_PPNT

logo-dental-co-operation

Zobowiązanie do ochrony użytkowników

www.dental24.co

Zobowiązanie do ochrony użytkowników (wersja z 1 lipca 2015 r.)

Zobowiązanie do ochrony użytkowników serwisu Dental24 jest oferowane w przypadku zakupu usługi gwarantowanej wystawionej w serwisie www.dental24.co. W ramach zobowiązania do ochrony użytkowników Dental24 gwarantuje, że w przypadku zakupu za pośrednictwem serwisu produktów  zaznaczonych jako „gwarantowane” spełnione będą następujące warunki:

 • Parametry usługi są zgodne z podanymi w opisie Dental24
 • Użytkownicy serwisu są zweryfikowani pod kątem danych identyfikujących firmę
 • W razie reklamacji zostanie ona rozpatrzona zgodnie z przepisami polskiego prawa
 • System ocen kooperacji jest niezależny od użytkowników i operatora

Dental24 gwarantuje także, że ewentualna kaucja przekazana operatorowi przez użytkownika zostanie zwrócona użytkownikowi, jeśli nie zostanie wykorzystana zgodnie z umową. Jeśli któryś z powyższych warunków nie zostanie spełniony, Dental24 zwróci kupującemu cenę zakupu i wszystkie wniesione opłaty. Obowiązują tu niżej wymienione ograniczenia.

Ograniczenia

Poniżej wymieniono przykłady sytuacji, które NIE są objęte zobowiązaniem do ochrony użytkowników:

 1. Uszkodzenia, które nastąpiły po odebraniu produktuod dostawcy Dental24 przez odbiorcę, jego agenta, przedstawiciela, firmę wysyłkową lub transportową albo po dostarczeniu produktu do odbiorcy przez dostawcę lub firmę wysyłkową (nawet jeśli została zatrudniona za pośrednictwem dostawcy lub serwisu Dental24).
 2. Szkody, które nie mogą być zweryfikowane.
 3. Wysłanie bezzwrotnej kaucji lub przedpłaty za produkt i nieotrzymanie produktu albo zwrotu, jeśli odbiorca  z jakiegoś powodu nie sfinalizował transakcji albo nie zapłacił pozostałej kwoty.
 4. Sprawy o odszkodowanie, utrata zysków, utrata pracy lub koszty uzupełniania zapasów.
 5. Odstąpienie odbiorcy od zakupu po sfinalizowaniu transakcji.
 6. Wszelkie ograniczenia lub specyficzne właściwości produktu, które zostały przedstawione odbiorcy przed zaakceptowaniem produktu.
 7. Wszelkie uszkodzenia, które mogły zostać wykryte podczas przeprowadzonego w uzasadnionym zakresie przeglądu, jeśli odbiorca płacił za produkti odbierał go osobiście.
 8. Niezgodne ze sztuką lub zaleceniami dostawcy naprawy lub modyfikacje produktu wprowadzone przez odbiorcę bez pisemnej zgody dostawcy.
 9. Koszty przeglądu, opłaty gwarancyjne, zapłacone podatki lub inne opłaty i wydatki, które nie są w sposób wyraźny pokrywane na mocy warunków transakcji.
 10. Produkty, które nie zostały zakupione bezpośrednio od serwisu Dental24 przy wykorzystaniu konta użytkownika.
 11. Wartość zobowiązań serwisu Dental24 z tytułu programu zobowiązania do ochrony użytkowników nie może w żadnym wypadku przekroczyć ceny sprzedaży produktu  w serwisie Dental24 powiększonej o opłaty wniesione przez odbiorcę na rzecz serwisu Dental24 oraz, jeśli użytkownik zlecił serwisowi Dental24 transport pojazdu, o kwotę zapłaconą za transport.

Uprawnienia do udziału w programie

Uprawnienia do udziału w programie zobowiązania do ochrony użytkowników są uzależnione od spełnienia następujących wymagań:

 1. Użytkownik pomyślnie sfinalizował zakup produktu w serwisie www.dental24.co, wykorzystując  swoje konto użytkownika.
 2. W momencie złożenia wniosku o odszkodowanie konto użytkownika w serwisie Dental24 nie jest zawieszone ani zablokowane.
 3. Użytkownik wniósł wniosek o odszkodowanie w terminie.
 4. Użytkownik nie składał w ciągu ostatnich36 miesięcy innego wniosku o odszkodowanie z tytułu zobowiązania do ochrony użytkowników.
 5. Jeśli użytkownik zamierza modyfikować, naprawiać lub sprzedać produkt albo przenieść prawo jego własności przed rozpatrzeniem wniosku o odszkodowanie, musi na to uzyskać wcześniejszą pisemną zgodę przedstawiciela Dental24, Użytkownik musi być w stanie przedstawić przedstawicielowi Dental24 dokumenty potwierdzające wszelkie płatności związane z zakupem i/lub szacunkowe wyceny napraw związanych z roszczeniem w ciągu 10 dni od wniesienia roszczenia.
 6. Użytkownik musi zwrócić kwestionowany produkt do firmy Dental24 w takim samym stanie, w jakim go otrzymał. Wyjątkiem jest wniosek o odszkodowanie składany, jeśli użytkownik w ogóle nie otrzymał produkt

Wnioski o odszkodowanie

Wnioski o odszkodowanie należy składać w pierwszej kolejności do dostawcy w terminach  zgodnych z parametrami transakcji i dopiero po wyczerpaniu procedury odwoławczej do Dental24.

Produkt uznaje się za dostarczony do użytkownika, jeśli:

1) użytkownik, jego agent, pracownik lub zatrudniona przez niego firma transportowa zabiorą produkt od dostawcy; lub

2) produkt zostanie dostarczony użytkownikowi przez dostawcę lub firmę transportową zatrudnioną przez dostawcę lub Dental24 na mocy zlecenia transportu złożonego przez użytkownika w serwisie internetowym Dental24.

Wszelkie wnioski o odszkodowanie składane w ramach programu ochrony użytkowników należy kierować do przedstawiciela Dental24, Użytkownik powinien dostarczyć wszystkie dokumenty (pokwitowania zakupu, szacunkowe wyceny napraw), których wymaga przedstawiciel Dental24. Wszystkie działania podjęte przez użytkownika bez zgody przedstawiciela dental24podczas rozpatrywania sprawy, które wpływają na możliwości i prawa Dental24 w zakresie wyrównania potencjalnych strat, spowodują utratę uprawnień użytkownika do odszkodowania.

Dental24 według własnego uznania określi, czy użytkownik jest uprawniony do korzystania z programu, czy dana strata kwalifikuje się do objęcia zwrotem w ramach programu ochrony użytkowników i ile wynosi ostateczna kwota ewentualnego odszkodowania.

Postanowienia różne

Program ochrony użytkowników ma charakter wtórny wobec wszelkich innych form dochodzenia roszczeń. W związku z tym wszystkie odszkodowania zwrócone lub przyznane użytkownikowi przez osoby trzecie zostaną odjęte od kwoty roszczenia użytkownika w celu określenia ostatecznej kwoty odszkodowania wypłacanego w ramach zobowiązania do ochrony użytkowników.

Wszystkie środki finansowe lub kwoty ugody otrzymane od dostawcy zostaną odjęte od kwot wypłacanych użytkownikowi przez Dental24 w ramach programu zobowiązania do ochrony użytkowników.

Dental24 może zakończyć program ochrony użytkowników albo zmienić niniejsze warunki i nie ma obowiązku powiadamiać o tym użytkownika. Do transakcji stosuje się warunki programu ochrony użytkowników określone na niniejszej stronie w momencie pojazdu zawierania transakcji. Użytkownik ma obowiązek okresowo przeglądać niniejsze warunki, aby zapoznać się ze wszelkimi zmianami i obowiązującymi w danym momencie zasadami.

Program ochrony użytkowników nie obejmuje transakcji zakupu bez rejestracji użytkownika, dokonywanych za pośrednictwem innych witryn internetowych, współpracujących z Dental24 .

Na czym polega Zobowiązanie do ochrony użytkowników korzystających z usług gwarantowanych ?

Zobowiązanie do ochrony użytkowników oznacza, że Dental24 zgadza się spełnić określone warunki lub zwrócić użytkownikowi pieniądze. Zobowiązanie to podlega pewnym ograniczeniom i obejmuje zakupy gwarantowane, dokonane za pośrednictwem serwisu Dental24 na kwotę nieprzekraczającą 50000 zł

Zobowiązanie zawiera stwierdzenia odnoszące się  opisów użytkownika, produktu, stanu  prawnego użytkowników, Przeglądając dokument można się przekonać, że precyzuje on ograniczenia, warunki kwalifikowania się i zalecenia dotyczące sposobu składania roszczeń.

Dental24 według własnego uznania określi, czy użytkownik jest uprawniony do skorzystania z programu ochrony użytkowników, czy strata kwalifikuje się do objęcia zwrotem w ramach programu i ile wynosi ostateczna kwota ewentualnego odszkodowania. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia programu ochrony użytkowników lub zmiany jego warunków bez uprzedzenia lub za powiadomieniem użytkownika.

Jeśli planujesz kooperację za pośrednictwem serwisu Dental24, pamiętaj, aby zapoznać się ze zobowiązaniem do ochrony użytkowników.